Phương thức thanh toán

The Lords Wargames chấp nhận các hình thức thanh toán sau
 
Với hình thức mua hàng tại cửa hàng:
 • Thanh toán tiền mặt tại cửa hàng
 • Thanh toán bằng thẻ Ngân hàng:
  • Với thẻ ATM: phí thanh toán thẻ là 0,55% trên tổng giá trị đơn hàng.
  • Với thẻ tín dụng nội địa: 1,8% trên tổng giá trị đơn hàng.
  • Với thẻ tín dụng quốc tế: 2,4% trên tổng giá trị đơn hàng.
 • Thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản công ty.
Với hình thức mua hàng từ xa:
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản vào tài khoản công ty.
 • Thanh toán khi nhận hàng.
 
The Lords Wargames accepts the following forms of payment 
 
For in-store purchases: 
 • Cash payment at the store 
 • Payment by Bank card: 
  • With ATM card: card payment fee is 0.55% of total order value.
  •  With domestic credit card: 1.8% of the total order value. 
  • With international credit cards: 2.4% of the total order value.
  •  Payment by bank transfer to company account.
For remote purchase: 
 • Prepayment by bank transfer to company account. 
 • Payment on delivery.